Stowarzyszenia o charakterze niegospodarczym

POLSKIE STOWARZYSZENIE KULTURALNO-OŚWIATOWE IM. WŁADYSŁAWA WARNEŃCZYKA

I. PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1

Stowarzyszenie jest samorządną organizacją o charakterze użyteczności publicznej, działającą zgodnie z Konstytucją i ustawodawstwem Republiki Bułgarii.

Art. 2

Stowarzyszenie ma charakter pozarządowy, apolityczny i nie religijny.

Art. 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą uzyskuje poprzez zarejestrowanie w przeznaczonych do tego celu rejestrach przy Sofijskim Sądzie Miejskim.

II. NAZWA, SIEDZIBA, ADRES ZARZĄDU I TERMIN.

Art. 4

(1) NAZWA: Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. Władysława Warneńczyka

(2) SIEDZIBA I ADRES ZARZĄDU:(zmiana z 30.06.2012 r) Sofia 1111 ul. Christo Maksimow 70

(3). Stowarzyszenie jest założone bezterminowo.

Art. 5

Nazwa, siedziba i adres zarządu podawane są we wszystkich dokumentach i wydaniach Stowarzyszenia. Zarząd Główny Stowarzyszenia i jego jednostki organizacyjne posługują się pieczęcią prostokątną i okrągłą z napisami w języku polskim i bułgarskim.

III. CELE, ŚRODKI I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Art. 6 CELE Stowarzyszenia:

1. Utrzymanie i rozwijanie polskich tradycji kulturowych, historycznych, naukowych i patriotyczno-narodowych wśród Polaków zamieszkałych na terytorium Republiki Bułgarii.

2. Popularyzowanie folkloru polskiego, organizowanie i rozwijanie amatorskiej działalności artystycznej.

3. Organizowanie czytelni, bibliotek i innych instytucji oświatowych, działalności oświatowej dla dzieci i dorosłych polskiego pochodzenia, jak również dla mieszkańców Republiki Bułgarii, niezależnie od ich obywatelstwa, zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.

4. Podnoszenie poziomu wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych polskiej społeczności w Bułgarii.

5. Prowadzenie działalności charytatywnej.

6. Niesienie pomocy Polakom i ich rodzinom zamieszkałym w Republice Bułgarii

7. Wspieranie i aktywny udział w wymianie kulturalnej pomiędzy Republiką Bułgarii i Rzeczpospolitą Polską.

8. Niesienie pomocy w szerzeniu możliwości dla wymiany naukowo-technicznej i handlowej pomiędzy Republiką Bułgarii i Rzeczpospolitą Polską.

9. Popieranie wspólnych inwestycji pomiędzy Republiką Bułgarii i Rzeczpospolitą Polską.

10. Tworzenie warunków rozwoju kulturowej i ekologicznej turystyki pomiędzy Republiką Bułgarii i Rzeczpospolitą Polską.

11. Tworzenie warunków rozwoju międzynarodowego dialogu kulturowego.

12. Pomoc instytucjom państwowym i społecznym w rozwiązywaniu problemów Polaków w kraju.

Art. 7 (1) Środki do osiągania celów:

a. Organizowanie i funkcjonowanie klubów i amatorskich zespołów artystycznych.

b. Popularyzowanie polskiej kultury i sztuki w organizowanych seminariach, spotkaniach i innych imprezach kulturalno-artystycznych.

c. Organizowanie sekcji i kółek zainteresowań.

d. Organizowanie wycieczek, biwaków, zlotów turystycznych, obozów i kolonii oraz zawodów sportowych.

e. Zapewnianie informacji dla swoich członków poprzez środki masowego przekazu o wszystkich wydarzeniach i spotkaniach o charakterze regionalnym i międzynarodowym, które mają związek z działalnością Stowarzyszenia.

f. Organizowanie i prowadzenie kursów języka polskiego.

g. Okazywanie pomocy w uczestnictwie i występach pokrewnych organizacji.

h. Zapewnianie bezzwrotnej pomocy.

i. Opracowywanie programów oświatowych, informacyjnych i naukowych.

(2) Podstawowy przedmiot działalności:.

Zachowanie polskich tradycji wśród Polaków zamieszkujących w Republice Bułgarii.

IV. Rodzaj działalności

Art. 8. Stowarzyszenie założono w celu wykonywania działalności o charakterze niepublicznym.

V. Członkostwo, powoływanie, rozwiązywanie, regulowanie stosunków majątkowych przy rozwiązywaniu członkostwa.

 

Art. (9) 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski przebywający długoterminowo na terytorium Bułgarii, każdy obywatel polskiego pochodzenia i pełnoletni członkowie ich rodzin, którzy:

– akceptują statut;

– regularnie płacą składki członkowskie;

– uczestniczą w działalności Stowarzyszenia;

(2) kandydaci na członków składają pisemny wniosek do Przewodniczącego odpowiedniego oddziału. Przewodniczący przekazuje wniosek do Zarządu Głównego oddziału.

(3) Założyciele Stowarzyszenia są członkami z mocy prawa.

(4) Przyjmowanie nowych członków odbywa się na podstawie decyzji Zarzadu Glownego odpowiedniego oddziału na podstawie zwykłej większości głosów.

Art. 10 (1) Członkostwo ustaje na podstawie decyzji Walnego Zgromadzenia odpowiedniego oddziału:

– na wniosek zainteresowanego członka o jednostronnym wyrażeniu swej woli;

– poprzez wykluczenie ze Stowarzyszenia;

– z powodu nie uiszczania składek członkowskich bez konkretnego powodu do konca lutego za poprzedni rok kalendarzowy

– z powodu rozwiązania Stowarzyszenia;

(2) Zainteresowani przerwaniem członkostwa podają w formie pisemnej podanie poprzez Przewodniczącego odpowiedniego oddziału do Zarządu Głównego tego oddziału.

(4) Członek Stowarzyszenia, który złożył wniosek o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu nie może być członkiem Zarządu Głównego.

(5) Członkostwo nie może zostać przerwane, jeżeli Stowarzyszenie w procesie likwidacji.

Art. 11 (1) Członek Stowarzyszenia może zostać wykluczony, jeżeli:

– systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków i nie przestrzega statutu;

– nie płaci składek członkowskich bez konkretnych przyczyn;

– nie odpowiada warunkom członkostwa;

– podważa prestiż Stowarzyszenia;

(2) Decyzję wykluczenia członka przedstawia Zarząd Główny odpowiedniego oddziału. Decyzja wchodzi w życie po uzyskaniu większości głosów Walnego Zgromadzenia danego oddziału.

(3) Członkowie, którzy zrezygnowali lub zostali wykluczeni nie mają prawa do roszczeń majątkowych w stosunku do Stowarzyszenia.

Art. 12. (1) Stowarzyszenie, na podstawie propozycji Zarządu Głównego, z aprobatą Walnego Zgromadzenia odpowiedniego oddziału, przyznaje tytuł Członka honorowego osobom niezależnie od posiadanego obywatelstwa, które na polu zawodowym i społecznym mają szczególne zasługi w działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie honorowi nie płacą składki członkowskiej.

VI. Prawa i obowiązki członków, tryb i określanie wysokości i sposobu płacenia składek majątkowych.


Art. 13
 (1) Członkowie Stowarzyszenia mają równe prawa i obowiązki.

(2) Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

– uczestniczyć w zarządzie Stowarzyszenia;

– uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia;

– otrzymywać informację o działalności Stowarzyszenia;

– używać zebranej przez Stowarzyszenie informacji;

– uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

– występować ze Stowarzyszenia na podstawie pisemnego wniosku;

– korzystać z majątku i rezultatów działalności Stowarzyszenia;

(3) Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

– przestrzegać Statutu;

– przestrzegać rozporządzeń Zarządu Stowarzyszenia;

– nie wykonywać działalności podważającej prestiż Stowarzyszenia;

– regularnie płacić składki członkowskie w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenia odpowiedniego oddziału.

(4) Członkowie Stowarzyszenia nie są odpowiedzialni materialnie za zadłużenia Stowarzyszenia.

VII. Organa władzy. Struktura i reprezentacja. Pełnomocnictwa organów władzy. Zasady reprezentacji  Stowarzyszenia.

 

            Art.14. Organami władzy Stowarzyszenia są:

– Walne Zgromadzenie

– Zarząd Główny

– Główna Komisja Rewizyjna

Wszystkie organa Stowarzyszenia są zobowiązane do prowadzenia księgi protokołów ze swoich posiedzeń.

Wszystkie protokoły powinny być poświadczone przez Przewodniczącego posiedzenia i protokolanta za zgodność ich treści.

Art.15. WALNE ZGROMADZENIE

(1)   Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

(2)   Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne w zależności od trybu jego zwołania.

(2.1.) Zwyczajne – zwoływane jest przez Zarząd Główny Stowarzyszenia raz na cztery lata.

(2.2.) Nadzwyczajne – zwoływane jest przez Zarząd Główny lub na pisemny wniosek 1/3  czlonkow Stowarzyszenia. Jeżeli w tym ostatnim przypadku, Zarząd Główny nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiaca wówczas Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Główną Komisję Rewizyjną.

Art.16. (1)(zmiana 30.06.2012r) W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą delegaci, wybrani na zebraniach oddziałów terenowych, jak następuje

Sofia – 8 delegatów

Plowdiw – 5 delegatów

Burgas –     5 delegatów

Plewen –     1 delegat

Stara Zagora – 2 delegatów

Ruse                 2 delegatów

Jambol-             1 delagat

Dobricz-            1 delegat

delegat W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą prezesi oddziałów niezależnie czy zostali wybrani jako delegaci.

W Zgromadzeniu uczestniczą także członkowie Zarządu Głównego mijającej kadencji.

(2) Każdy członek ma bierne prawo wyborcze do organów władzy.

(3) Każdy delegat ma prawo do jednego głosu, niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnictwo.

Art.17. . Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd Główny lub na pisemny wniosek 1/3 czlonkow Stowarzyszenia poprzez pisemne ogłoszenie. Ogłoszenie powinno zawierać porządek obrad, datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz na czyj wniosek zostało zwołane. Ogłoszenie publikuje się w „Dyrżawen westnik” i umieszcza się na tablicy ogłoszeń w budynku, w którym mieści się zarząd Stowarzyszenia  co najmniej jeden miesiąc przed wyznaczoną datą.

Ogłoszenie obowiązkowo należy przesłać do wszystkich prezesów oddziałów Stowarzyszenia.

Art.18. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim ponad połowa wszystkich delegatów. W przypadku braku quorum, rozpoczęcie Zgromadzenia odkłada się o jedną godzinę w tym samym miejscu przy tym samym porządku obrad i jest ono ważne bez względu na liczbę członków, biorących w nim udział.

Art.19. Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością ważnie oddanych głosów delegatów.

Art.20. Sprawy nie umieszczone w obwieszczonym w ogłoszeniu porządku obrad, nie podlegają uchwałom.

Art.21. Żaden członek nie ma prawa głosu w sprawach dotyczących jego osoby, jego małżonki lub małżonka i krewnych w linii prostej.

Art.22. Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte sprzecznie z prawem, Statutem lub wcześniejszymi uchwałami Walnego Zgromadzenia mogą być zaskarżone przed Walnym Zgromadzeniu na wniosek zainteresowanych członków Stowarzyszenia lub jego organu, skierowany w terminie jednego miesiąca od daty powzięcia informacji, lecz nie później niż jednego roku od daty podjęcia uchwały.

Art.23. Walne Zgromadzenie:

1)      Dokonuje zmian i uzupełnień Statutu

2)      Zatwierdza inne akty wewnętrzne

3)      Dokonuje wyboru i zwalnia Prezesa Stowarzyszenia i innych członków Zarządu Głównego oraz Przewodniczącego i członków Komisji Rewizyjnej

4)      Podejmuje decyzje o powołaniu lub rozwiązaniu oddziałów

5)      Podejmuje decyzje o udziale Stowarzyszenia w innych organizacjach w kraju i za granicą

6)      Podejmuje decyzje o przekształceniu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia

7)      Określa podstawową strategię i program działania Stowarzyszenia

8)      Przyjmuje i zatwierdza sprawozdania Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej

9)      Uchyla decyzje innych organów Stowarzyszenia sprzeczne z prawem, statutem lub innymi aktami wewnętrznymi, określającymi działalność Stowarzyszenia

10)  Podejmuje inne decyzje, zgodne ze Statutem

Podejmowanie decyzji wymienionych w pkt.pkt.1,3,6,8 i 9 nie może być zlecane innym organom Stowarzyszenia.

Decyzje wymienione w pkt.pkt. 1,4, 6 są podejmowane bezwzględną większością 2/3 / dwóch trzecich/ głosów delegatów.

Art.24. Głosowanie jest jawne, o ile nie zostanie podjęta inna decyzja. Uchwały Walnego Zgromadzenia są obowiązujące dla innych organów Stowarzyszenia.

Art.24a. (nowoprzyjęty 30.06.2012) Głosowanie na Zarząd Główny przebiega  w następujący sposób:

W trakcie Walnego Zgromadzenia wybiera się komisje wyborczą i głosuje jej  pełnomocnictwa. Proponuje się kandydaturę Prezesa na którego głosuje się tajnie.

Wybrany w głosowaniu Prezes proponuje pozostałe 3 osoby swojej ekipy a delegaci Walnego Zgromadzenia głosują na zaproponowaną ekipę jawnie   

Art.25.  Zarząd Główny:

Zarząd Główny kieruje, organizuje i kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

(1)   Zarząd Główny wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z:

– Prezesa

– Wiceprezesa

– Sekretarza

– Skarbnika

(2) W skład Zarządu Głównego wchodzą również przewodniczący oddziałów terenowych Stowarzyszenia.

Art.26. Zarząd Główny jest stale działającym kierowniczym organem Stowarzyszenia.

Art.27. Zarząd Główny:

–  zapewnia wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia

– przygotowuje projekt budżetu

– przygotowuje sprawozdania z działalności Stowarzyszenia

– określa tryb i organizuje prowadzenie działalności Stowarzyszeniu ponosząc za to odpowiedzialność

–  określa siedzibę i adres Zarządu Stowarzyszenia

– podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie z prawem lub ze Statutem nie leżą w kompetencjach innego organu

– w przypadku rozwiązania Stowarzyszenia wyznacza likwidatora

– wykonuje inne obowiązku przewidziane w Statucie.

Art.28. Posiedzeniami Zarządu Głównego kieruje Przewodniczący. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przewodniczącego Zarządu Głównego zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia i decyzjami Zarządu Głównego.

Art.29. Raz w roku Przewodniczący opracowuje raport o działalności Stowarzyszenia. Raport powinien zawierać dane o przeprowadzonej działalności, wydatkowanych na ten cel środkach, związku z celami i programem Stowarzyszenia, osiągniętych rezultatach, wysokości otrzymanego bezzwrotnie majątku, dochodach z innej działalności w celu uzyskania środków i wynikach finansowych. Raport  przedstawiony przez Przewodniczącego podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

Art.30. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane i kierowane przez Przewodniczącego. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Głównego na pisemny wniosek jednej trzeciej jego członków. Jeżeli Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Zarządu Głównego w terminie jednego tygodnia, wówczas może zostać ono zwołane przez każdego z zainteresowanych członków Zarządu Głównego. Podczas nieobecności Przewodniczącego posiedzeniem kieruje wyznaczony przez Zarząd Główny członek zarządu.

Art.31.Zarząd Główny zbiera się co najmniej raz w roku. Decyzje ZG są ważne, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa członków Zarządu.

(1)   Decyzje są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

(2)   Decyzje Zarządu Głównego są obowiązujące dla wszystkich członków Stowarzyszenia.

(3)   Obecna jest rowniez osoba z, ktora istnieje dwustronne telefoniczne lub drugie

polaczenie gwarantujace potwierdzenie tozsamosci, pozwalajace na prowadzenie

dyskusjii, uczestnictwa w uchwalach. Glosowanie tego czlonka ZG sie dokumentuje w protokole od przewodniczacego posiedzenia.

Art.32. Członkowie Zarządu Głównego wybrani na Walnym Zgromadzeniu mogą podać się do dymisji pisemnie. Wniosek kierowany jest do Walnego Zgromadzenia, które go rozpatruje na swoim posiedzeniu. Walne Zgromadzenie może przyjąć dymisję od razu, nie czekając na trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Art.33. W przypadku zgonu lub ustania członkostwa Przewodniczącego lub członka Zarządu Głównego, Walne Zgromadzenie jest zobowiązane w terminie trzech miesięcy do wyboru ich następców.

Art.34.(1) Wszystkie posiedzenia organów kierowniczych Stowarzyszenia są protokołowane, protokoły są wpisywane do specjalnych ksiąg protokółów, zawierających:

– datę i miejsca przeprowadzonego posiedzenia

– spis uczestniczących członków

– porządek obrad

– wypowiedzi i podjęte decyzje

– podpisy osób obecnych

– imię i nazwisko protokolanta.

Art.35. Główna Komisja Rewizyjna

(1)   W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzi jej przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek. Osoby wchodzące w skład Zarządu Głównego nie mogą być członkami Głównej Komisji Rewizyjnej.

(2)   Główna Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontrolnym Stowarzyszenia nad działalnością Stowarzyszenia i jest zwoływana na posiedzenia przynajmniej raz w roku.

(3)   Główna Komisja Rewizyjna:

– kontroluje wykonywanie przez Zarząd Główny uchwał  Walnego Zgromadzenia

– kontroluje prawidłowość podziału i gospodarowanie środkami finansowymi

– kontroluje prawidłowość i zgodność z prawem wykorzystania majątku Stowarzyszenia

– przyjmuje i rozpatruje  skargi, sygnały i zastrzeżenia członków Stowarzyszenia

– raz w roku, do dnia 31 marca dokonuje kontroli finansowej Zarządu Głównego i przygotowuje sprawozdanie.

(4) Główna Komisja Rewizyjna ma dostęp do każdego rodzaju dokumentacji, związanej z działalnością Stowarzyszenia.

VIII. Oddziały

Art.36. Stowarzyszenie może powoływać w kraju swoje oddziały .

(1)   Oddziały terenowe są powoływane przez Zarząd Główny na podstawie wniosków.

(2)   Oddziały terenowe realizują działalność Stowarzyszenia w miejscu, gdzie zostały założone i mają pełne prawo do samodzielnego działania pod warunkiem przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

(3)   Organami władz terenowych są:

– Walne Zgromadzenie

– Zarząd Oddziału

– Komisja Rewizyjna

(4) Zarząd oddziału składa się z czterech członków, analogicznie do władz centralnych Stowarzyszenia

(5) Funkcjonowanie władz oddziałów określa niniejszy Statut

(6) Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

Art.37. Prezes oddziału reprezentuje Stowarzyszenie w działalności oddziału i może zawierać umowy cywilne związane ze statutową działalnością Stowarzyszenia  z osobami trzecimi.

Art.38. Cele i działalność oddziałów nie mogą być sprzeczne ze Statutem.

Art.39. Oddziały dysponują i zarządzają swoim majątkiem.

(1) Majatek pozostaly po likwidacji oddzialu zostaje przekazany  do ZG Stowarzyszenia protokolem w terminie jednego tygodnia od daty likwidacji.

IX. Majątek i finanse

Art.40. Stowarzyszenie ma niepodzielne  prawo do posiadania majątku ruchomego i nieruchomego.

Art.41. (1) Stowarzyszenie gromadzi niezbędne środki na swoją działalność  i zdobywa majątek ze składek członkowskich, darowizn i sponsorowania, z subsydiów państwowych.

(2)Stowarzyszenie wykorzystuje majątek na rzecz realizacji swoich celów.

Stowarzyszenie może udzielać pomocy innym osobom, przy czym ich wybór i sposób udzielanej pomocy jest uzależniony  od celów i możliwości finansowych Stowarzyszenia.

X. Rozwiązanie Stowarzyszenia

  

Art.42. Stowarzyszenie może zostać rozwiązane na podstawie:

– uchwały Walnego Zgromadzenia przy wymaganej większości minimum ¾ głosów w obecności minimum połowy delegatów. Uchwała w sprawie rozwiązania obowiązkowo powinna określać cel, na który ma zostać przeznaczony pozostały po likwidacji majątek.

– orzeczenia sądu, jeżeli jego działalność jest sprzeczna z prawem, sprzeczna ze Statutem lub z porządkiem publicznym.

Art.43. Rozwiązanie Stowarzyszenia podlega wpisowi, jeżeli jest orzeczone przez sąd i ogłoszeniu przez Zarząd Główny w pozostałych przypadkach.

XI. Przepisy końcowe

 

Art.44. Istnienie i działalność Stowarzyszenia nie są ograniczone terminem.

Art.45. Wszystkie nieuregulowane Statutem sprawy i ewentualne spory są rozwiązywane zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Republice Bułgarii prawa.

Art.46. Niniejszy Statut został przyjęty na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia w dniu 18 maja 2008 roku i wchodzi w życie w chwili wpisu do rejestru przy Sofijskim Sądzie Miejskim.